قیمت روز تخم مرغ گوشتی

قیمت روز تخم مرغ گوشتی براساس نیاز بازار و نرخ بذر طیور مشخص می شود که می توان از طریق بزرگترین مرکز عرضه کننده تخم مرغ آن را مطلع شد.
تخم مرغ بر اساس مبنا های مشخص شده قیمت گذاری می شود. مهمترین عوامل مشخص کننده تخم مرغ را می توان قیمت بذر مورد نیاز برای مصرف طیور همچنین نیاز بازار دانست.
این دو عامل از مهمترین و اثر گذار ترین عواملی می باشند که می توان به آنان اشاره نمود.
قیمت واقعی تخم مرغ صادراتی را می توان از عرضه کننده گان این محصول مطلع شد، این مراکز روزانه حجم عظیمی از تخم مرغ مانند تخم مرغ گوشتی و ماشینی را در سراسر کشور پخش می نمایند.