قیمت روز فروش تخم مرغ محلی تهران

فروش تخم مرغ محلی در تهران، از رونق خوبی برخوردار گشته و تنها عامل لغزش این بازار، می تواند عدم ثبات قیمت روز یا هفتگی در توزیع باشد.
اگر در مواد مصرفی مرغ های تخم گذار، از انواع شیمیایی و هورمونی استفاده نشود، رنگدانه های تولیدی از سوی مرغ، در تخم مرغ صادراتی بدست آمده، میزان بیشتری دارند.
مواد شیمیایی فقط شامل آن هایی نیستند که به صورت دارو به بدن مرغ وارد می شوند، گاهی آن دسته که از طریق بدن انسان، با مصرف گیاهان سم پاشی شده یا کود داده شده، جذب نمی شوند، از طریق سلول های مرغ جذب شده و در تخم مرغ نهایی تاثیر می گذارد که با تغییرات ایجاد شده در بدن مرغ بر روی آن مواد، این بار، برای انسان نیز خطر ساز می گردند.


 

منبع: خوراک دام و طیور ایران